Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ansvarlig for branchens ConTech Lab

Mindre materialespild skaber en bedre byggeplads og giver en bedre bundlinje

Alt for mange materialer går til spilde på de danske byggepladser, og dette svind skal der nu gøres noget ved. Det er nemlig både dyrt og dårligt for miljøet. Løsningen ligger imidlertid lige for i form af en langt bedre materialelogistik.

Byggeaffald udgør i dag omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde i Danmark, og derudover anslås det, at ressourcespildet i selve udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. af det samlede materialeforbrug. Det vil sige, at 10 pct. af de faktiske materialer aldrig kommer i anvendelse, fordi de forsvinder eller bliver ødelagt.

Dertil kan lægges, at håndværkerne på byggepladsen bruger op mod 20 pct. af deres tid på at lede efter materialer, flytte materialer eller genbestille dem. Enten fordi de er gået til, eller fordi der er tale om fejlleverancer. På den baggrund har materialelogistik stor indflydelse på fremtidens bæredygtige byggeri og byggeplads.

ConTech Labs pionérprojekt rammer lige ind i tiden. Byggeaffald udgør i dag omkring 35 pct. af den samlede affaldsmængde fra nybyggeri, renovering og nedrivning. Det anslås, at ressourcespildet i udførelsesfasen ligger på omkring 10 pct. i af det samlede materialeforbrug. Det skal ses i sammenhæng med en byggebranche, som sætter fokus på knaphed af udvalgte ressourcer til byggematerialer verden over og samtidig forsøger at reducere mængden af affald på byggepladsen.
Ole Berard, digitaliseringschef i Molio og ansvarlig for branchens ConTech Lab

Støtter op om regeringens tiltag

Derfor har ConTech Lab i samarbejde med blandt andre Jeudan, Build og SiteHub igangsat et projekt, der skal være med til at minimere spildet på landets byggepladser. Ud over at det er sund fornuft, skal projektet også ses i lyset af regeringens nyligt vedtagne nationale strategi for bæredygtigt byggeri samt den frivillige bæredygtighedsklasse, der bliver til lovkrav i 2023, i første omgang dog kun i forbindelse med nybyggeri på mere end 1.000 kvm.

Det betyder, at der stilles helt nye krav til ressourceanvendelse på byggepladsen, og det er formuleret således, at ”Transport, energi- og vandforbrug på byggepladsen samt mængden af byggeaffald skal måles, registreres og dokumenteres”. I ConTech Lab håber man således, at projektet vil kunne give branchen en metode til at optimere materialeflowet via integration af de eksisterende digitale værktøjer på byggepladsen.

Pionérprojektets formål

Pionerprojektet har som overordnet formål at afklare, hvordan man via en bedre materialelogistik kan øge bæredygtigheden på byggepladsen gennem reduceret materialespild i selve udførelsesfasen. Til dette formål er det hensigten at analysere, hvorvidt det er muligt at etablere en ubrudt digital kommunikation fra den udførende til distributøren – samt ikke mindst skabe en struktureret data og vidensopsamling.

Projektet kan gøre det muligt at analysere, hvordan man gennem optimering af de digitale processer og samtænkning på tværs af de normale informationssiloer, kan være med til at reducere spild på byggepladsen og dermed øge bæredygtigheden i selve udførelsesfasen. Der gennemføres en kortlægning af projektet med henblik på indhentning af relevante data

Data på tværs af projekter

Desuden udarbejdes en datametode til at måle omfanget af spild og effektivitet på byggepladsen, herunder materialeforbrug, produktionstid, ventetider, ekstra- og hastebestillinger, som fødes ind i ConTech Labs arbejde med Datamodel 1.0. Dermed skabes der en kobling på tværs til ConTech Labs pionerprojekt.

Jeudan er bygherre på projektet, og SiteHub stiller med den konkrete logistikløsning. Herudover involveres entreprenørerne og distributørerne, som vil være engageret på den konkrete byggeplads. Afhængig af de digitale værktøjer, der udvælges til at indgå og integreres til i projektet, vil leverandørerne af disse også skulle indgå i projektteamet. Dermed skabes der en kobling på tværs til ConTech Labs pionerprojekt med Aarsleff, DTU og EG.

I øjeblikket planlægger Jeudan en større renovering en større renovering af ejendommen Bredgade 40 i København. Her arbejder Jeudan tæt sammen med SiteBuild om materialelogistik i bestræbelserne på at skabe en mere velfungerende byggeplads.

Materialelogistik er en helt ny forretningsdisciplin

Der er et kæmpe potentiale for byggeriet ved at sætte fokus på materialerne. En optimering af materialeflowet kan i sidste ende være med til at skabe en effektiv byggeproces samt give et væsentligt bedre klimaaftryk som følge af et mindre spild og en bedre affaldshåndtering”. Det siger Ulrik Branner, der er administrerende direktør i SiteHub, landets første virksomhed med fokus på byggepladslogistik fra producent til færdigt byggeri.

Bæredygtighedstanken er klart en af de bærende kræfter for vores koncept. Men ved at outsource materialelogistikken får entreprenørerne gennem det reducerede svind og den øgede byggetid mulighed for at forbedre bundlinjen.
Ulrik Branner, administrerende direktør i SiteHub

SiteHub er udsprunget af erfaringerne fra LetsBuild, hvor man blandt andet arbejdede med reduktion af materialespild, og har siden starten af året tilbudt sig som logistikfacilitator i forhold til bygherre og entreprenør. Konceptet er ganske enkelt garanti for, at de rigtige materialer, lander det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Eller det vil sige – helt enkelt er det faktisk ikke.

Byggepladsen kan være et mareridt

”Entreprenørerne vil helst gøre det, de er bedst til, nemlig at bygge, men byggepladserne bliver stadig mere komplekse samtidig med, at der stilles stadig større krav til reduktion af eksempelvis støj- og affaldsgener. I tæt, bymæssig bebyggelse er plads til opbevaring af materialer desuden særdeles begrænset, hvilket kan give selv den mest rutinerede entreprenør grå hår i hovedet”, fortæller Ulrik Branner.

Projektsamarbejdet med ConTech Lab giver derfor særdeles god mening. SiteHub tilbyder nemlig ikke blot sikker levering af materialer, men påtager sig endvidere oprydning på pladsen, lige som man kan tilbyde nærlagre, hvor materialerne kan opbevares og leveres hurtigt samt fleksibelt efter behov. Desuden sørger man for genanvendelse af de materialer, der kan recirkuleres.

Satser på de større byprojekter

Ifølge Ulrik Branner er man blevet godt modtaget blandt entreprenørerne, der føler stor lettelse over at få løftet en materialelogistisk byrde af skulrene. I første omgang satser SiteHub på byggeprojekter på mere end 100 mio. kr. i større byer, og en af de faktorer, der yderligere er med til at understøtte udbredelsen af konceptet, er den store vækst inden for off-site produktion.

Det betyder, at elementer som f.eks. beklædningsplader produceres efter mål i stedet for at blive tilpasset på byggepladsen. Det reducerer spild, men betyder til gengæld også en logistikmæssig udfordring, fordi de skal være til stede på pladsen lige præcis, når de skal anvendes. Takket være tæt integration med de teknologiløsninger, entreprenørerne anvender, giver det SiteHub mulighed for også at kunne håndtere den udfordring.

 

Tags: , , , ,

Projektets målgruppe

• Projektet har relevans for en stor del af byggeriets værdikæde, herunder de udførende på byggepladsen, bygherren samt distributører og leverandører. Det er alle aktører, som har en aktie i enten materialeforbruget eller logistikken omkring byggepladsen. Derfor indeholder projektet potentiale og gevinster på flere niveauer:

• Det udførende led vil opleve reduceret spild af materialer, herunder færre ødelagt materialer samt reduceret ventetid og tid, der går på et lede efter materialer på byggepladsen.

• Distributøren får mulighed for at sikre et optimeret materialeflow til de udførende på pladsen og kan være med til at levere en højere service gennem realtidsleverancer. Kan være medvirkende til at optimere distributørens arbejde og reducere antallet af hastebestillinger samt kørsler til og fra byggepladser.

• Bygherren opnår et mere bæredygtigt byggeri som følge af et optimeret materialeflow, som øger produktionstiden og reducerer materialeforbruget i udførelsesfasen hvilket også bør kunne mærkes på bundlinjen

ConTech Labs pionérprojekter

I løbet af 2021 gennemfører ConTech Lab en række pionérprojekter. De tager alle afsæt i en konkret brancheudfordring og gerne i et konkret byggeprojekt med en overordnet målsætning om at skabe øget produktivitet eller bæredygtighed.

I arbejdet med pionérprojekter indgår flere virksomheder på tværs af værdikæden samt en række eksperter og videnspersoner. Projektet udgør et faciliteret forløb, der strækker sig over 2-4 måneder, hvor resultatet af pionerprojekterne skal være direkte målbart, og erfaringerne kunne implementeres på tværs af branchen.

Se mere om ConTech Lab her