Sponseret af 3F

10 danske opskrifter på grøn transport

Klimakrise, forståelsespapir, mål for bæredygtighed, CO2-reduktion, social-dumping, klimapartnerskaber.

Den politiske dagsorden er fyldt med ønsker om handling for grøn omstilling. Og det haster. Det vidner Danmarks ambitiøse mål om at gå forrest og nedbringe sit udslip af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent før 2030.

Det bliver svært, men heldigvis er der mange muligheder. Ikke mindst i transportsektoren, der er blandt de største syndere og står for 29 procent af det danske udslip af drivhusgasser.

Vi skal have hele ­transport­branchen med. Fra ­virksomheder til kunder og de ansatte. ­Derfor er ­intelligente afgifter og ­veluddannet arbejds­kraft, der altid er klar til ­omstilling, blandt vores ­vigtigste bud på løsninger
Jan Villadsen, formand for 3F Transport

Blandt de gode muligheder er de 13 klimapartnerskaber, regeringen har nedsat. Her kommer erhvervsliv, organisationer og eksperter med bud på løsninger. Og her tager 3F Transport aktivt medansvar.

”For 3F Transport handler det selvfølgelig om at nå i mål. Men også om, at det sker bæredygtigt og fair for alle i samfundet. Derfor skeler vi hele tiden til alle FN’s 17 Verdensmål for bæredygtighed, når vi bidrager med forslag til grøn omstilling. Vi skal have hele transportbranchen med. Fra virksomheder til kunder og de ansatte. Derfor er intelligente afgifter og veluddannet arbejdskraft, der altid er klar til omstilling, blandt vores vigtigste bud på løsninger”, siger Jan Villadsen, formand for 3F Transport.

3F Transport har opstillet 10 opskrifter for fair, grøn omstilling. Udgangspunktet er, at den, der forurener, skal betale regningen.

#1 Klimavenlig transportstyring

Der bør indføres et intelligent afgiftssystem for biler, busser og lastbiler, der sikrer fuld betaling for klimabelastning og mindsker trængsel via omlægning af eksisterende afgifter til fordel for differentieret betaling per kørt kilometer.

#2 Ligestilling mellem ­transportformer

Der bør indføres klima- og afgiftsmæssig ligestilling mellem transportformer. Så afgifterne effektivt påvirker markedet og fremmer mest miljøvenlige transportformer.

#3 Miljørigtig effektiv ­nærdistribution

Der bør indføres incitamenter for effektiv nærdistribution. Både i forhold til afgifter og sikring af optimale logistikløsninger, der bidrager til at mindske tomkørsel og trængsel, udnytte hele kapaciteten og fremme et enstrenget distributionssystem helt frem til kunden.

#4 Styrket sammenhængende ­kollektiv transport

Den kollektive transport bør styrkes og sammentænkes med et mere intelligent afgiftssystem, parkeringsmuligheder uden for storbyerne og anden infrastruktur, der fremmer kollektiv transport, og muligheder for at koble privat og kollektiv transport.

#5 Flere delebiler og mere samkørsel

Der bør sikres øgede incitamenter til brug af delebilsordninger og samkørsel i storskala. Herunder digitale løsninger, der kobler delebiler, samkørsel og taxier effektivt med den kollektive transport.

#6 Mindre tomkørsel

Der bør sikres øgede incitamenter til effektiv transport og mindre tomkørsel på det danske vejnet. Både via intelligente afgifter og krav til transportsektorens operatører.

#7 Bæredygtige investeringer i ­infrastruktur

Det bør sikres, at fremtidige investeringer i infrastruktur baseres på langsigtede samfundsbehov og klimavenlig transport via planlægning, brug af intelligente afgifter og incitamenter til brug af mest miljøoptimale transportformer.

#8 Erhvervsfremme med klimaprioritet

Der bør indføres nye principper for erhvervsfremme, der sikrer klimaoptimale løsninger i hele transportkæden. Både når der ydes tilskud og i forhold til brug af mindst klimaskadelige brændstoffer og klimaoptimeret distribution i hele transportkæden.

#9 Investering i uddannelse

Det bør sikres, at der investeres i uddannelse til alle ansatte i transportkæden, så der hele tiden er kompetencer i forhold til såvel brug af ny teknologi, klimavenlig kørsel og optimalt brug af transportnettet.

#10 Fair transport uden social dumping

Det bør sikres, at alle FN’s 17 verdensmål for bære­dygtighed præger klimaløsninger i dansk transport. Ordentlige arbejdsvilkår og lønninger, løbende uddannelse og en transportsektor, hvor social dumping, skattesnyd og omgåelse af regler mindskes, er en forudsætning for bæredygtig transport.