Michael Svane (tv), direktør i DI Transport og Jan Villadsen (th), formand for 3F Transport

Fremtidens brændstoffer skal være grønne

Nye miljøneutrale drivmidler spiller en stor rolle for en grøn omstilling af transportsektoren.

Den grønne omstilling kræver grundlæggende, at vi skal have noget andet at køre, sejle og flyve på end de fossile brændstoffer, som vi i dag er så afhængige af. Men hvad skal der til, for at man kan drive de forskellige fartøjer med grønne energikilder? Tog, busser og taxier, der kører på el. Lastbiler, der kører på biodiesel og flere og flere mindre varebiler, der kører på el, kan løse en stor del af opgaven med at reducere udslip af CO2 med 70 procent, inden 2030 – som er en del af regeringens klimaplan. Men drivmidler kan ikke stå alene. Det kræver det rette incitament og store politiske ambitioner.

 


Hvad er fremtiden for bæredygtige ­drivmidler i ­transportsektoren?

Jan Villadsen, formand for 3F Transport

Vi skal have mindre transport af den slags, der forurener mest, og vi skal have smartere transport. For eksempel ved at flytte mere godstransport over på skinner og sikre mere effektiv transport på lastbiler og små varebiler. Populært sagt skal lastbiler og varebiler fyldes helt op og køre smartere ruter og færre ture, så vi undgår unødig tomkørsel. Ikke mindst når det kommer til nærdistribution og internethandel. Her kan afgifter og en reel pris for transport, inklusive betaling for forurening, medvirke til, at branchen sikrer en smartere distribution.

Hvad skal der til for at vi kan ­anvende­ ­bæredygtige energikilder som drivmidler i transportsektoren?

Først og fremmest skal vi sikre, at brugerne og kunderne kommer til at betale den reelle pris for transport. Det er inklusive forurening, trængsel og slid på vores veje og infrastruktur. Her er intelligente afgifter vejen frem. Dels i form af betaling per kørt kilometer i stedet for de eksisterende afgifter. Dels i form af et afgiftssystem, der favoriserer miljøvenlige og grønne drivmidler som el, brint og biodiesel. Ved at bruge afgiftssystemet intelligent kan vi få transportbranchen til at planlægge smartere og kunder og brugere til at efterspørge de mest miljørigtige transportformer og drivmidler.

Hvordan kan vi sikre, at der bliver ­anvendt flere bæredygtige energikilder, og hvilke politiske greb skal der til?

Politikerne skal tænke stort. Ikke mindst i forhold til omlægninger af vores afgiftssystem. Der bør indføres et intelligent afgiftssystem for biler, busser og lastbiler, der sikrer fuld betaling for klimabelastning og mindsker trængsel via omlægning af eksisterende afgifter til fordel for differentieret betaling per kørt kilometer. Og så skal vi bruge afgifterne på en måde, der effektivt påvirker markedet og fremmer de mest miljøvenlige transportformer. Samtidig skal vi sørge for, at vores chauffører og vognmænd er bedre uddannet, så branchen hele tiden har de bedste kompetencer i forhold til at anvende ny teknologi, til klimavenlig kørsel og optimalt brug af transportnettet.

Det er den kollektive transport, der bør styrkes, og sammentænkes med et mere intelligent afgiftssystem, parkeringsmuligheder uden for storbyerne og anden infrastruktur, der fremmer kollektiv transport og muligheder for at koble privat og kollektiv transport. Der bør sikres øgede incitamenter til brug af delebilsordninger og samkørsel i storskala. Herunder digitale løsninger, der kobler delebiler, samkørsel og taxier effektivt med den kollektive transport.

 


Hvilken rolle spiller drivmidler for den grønne omstilling af transportsektoren?

Michael Svane, direktør i DI Transport

Vedvarende energi skal ind i transportbranchen så bredt som overhovedet muligt. Vi forventer, at el især vil være det helt toneangivne, alternative drivmiddel, når det handler om personbiler og varebiler samt busser i den kollektive trafik. Lastbiler vil i højere grad have behov for biogas og biodiesel, ligesom brint vil have en rolle at spille.

Hvad er fremtiden for bæredygtige ­drivmidler i transportsektoren, og hvordan sikrer vi, at vi fortsætter den gode udvikling efter COVID19?

Den står og falder med, at afgiftssystemet indrettes på en sådan vis, at de alternative drivmidler lempes afgiftsmæssigt. Hertil kommer behovet for tilskud til anskaffelse af nye køretøjer, som generelt er dyrere i anskaffelse. DI har fremlagt forslag herom på begge punkter i vores ‘Klimaplan 2030’ om grøn vækst.

Genopretningsplanen af Danmark kræver investeringer i bæredygtige løsninger, herunder alternative ikke-fossile drivmidler. Det handler også om investeringer i produktion og distribution samt den nødvendige infrastruktur til opladning, tankning m.v.

Hvad skal der til for at vi kan ­anvende ­bæredygtige energikilder som ­drivmidler i transportsektoren?

Opskriften er, at det skal gøres afgiftsmæssigt mere attraktivt at skifte til alternative drivmidler og tilsvarende køretøjer samt at forsyningssikkerheden er på plads. Det vil sige anlæg til opladning m.v. samt tilstrækkelige volumener af de relevante alternative drivmidler. Kort sagt; at tilgængeligheden skal være på plads.

Hvordan kan vi sikre, at der bliver ­anvendt flere bæredygtige energikilder? Hvilke politiske greb skal der til?

Dels gennem de oven for nævnte instrumenter i form af afgiftslettelser og tilskud, dels gennem grønne indkøb, hvor såvel private som offentlige købere af transport stiller krav til deres transportleverandører. Det er vigtigt også at forstå, at vi ikke kan udskifte den samlede bilpark eller få alternative drivmidler på en og samme gang. Vi har derfor brug for at håndtere transitionen uden, at de fossile drivmidler brandbeskattes.