Christian Graversen, Adm. direktør, Welfare Tech.

Bidrag til verdensmålet for sundhed og trivsel

FNs Verdensmål for sundhed og trivsel kan sætte retning for fremtidens sundheds­sektor. Gennem en fælles retning på tværs af det offentlige, private og viden­institutioner kan løsninger, der bidrager til at styrke sundhed og trivsel i Danmark og også hjælpe resten af verdenen.

Fremtidens sundhedssektor

Danmark er som nation godt i gang med omstilling til fremtidens sundhedssektor gennem massiv omlægning af sygehusene og større fokus på den nære sundhed. Det er nødvendigt for at møde behovet hos mennesker der bliver ældre og dem, der lever med livsstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdomme og lungesygdomme som KOL.

Ambitionen om at møde den enkelte som et helt menneske stiller store krav til social- og sundhedsprofessionelle fordi det er komplekst og kræver større samarbejde. Den enkelte person inddrages også mere for at øge motivation og ansvar for egen sundhed.

Når sundhedsprofessionelle har større behov for at koordinere og samarbejde, så stiller det også større krav til leverandører af sundhedsteknologi. Der er behov for at teknologi kan bruges i forskellige situationer og for at teknologierne kan samarbejde for at give sikre, nemme og hurtige resultater.

Fremtidens sundheds­sektor skabes ud fra respekt for de enkelte mennesker med behov for sundhed og trivsel. Det er ikke systemet, der dikterer ­fremtiden, men mennesket i Danmark og resten af verden
Christian Graversen, Adm. direktør, Welfare Tech

Adm. direktør Christian Graversen, Welfare Tech siger at ”fremtidens sundhedssektor skabes ud fra respekt for de enkelte mennesker med behov for sundhed og trivsel. Det er ikke systemet, der dikterer fremtiden, men mennesket i Danmark og resten af verden.”

FN’s Verdensmål om sundhed og trivsel

Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Danmark ligger ifølge internationale analyser i den absolutte top blandt verdens lande i forhold til at realisere verdensmålene.

Verdensmål 3 handler om at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Ved gennemgang af delmålene for sundhed og trivsel står det klart at Danmark er rigtig godt med. Dog er den globale udfordring med livsstilssygdomme også stor i Danmark. Derfor delmål 3.4 om at nedbringe tidlig dødelighed, som følge af livsstilssygdomme med en tredjedel gennem forebyggelse og behandling, og mental sundhed og trivsel. Opfyldelse af dette mål vil gøre livet bedre for den enkelte dansker og samtidig skabe løsninger, der kan hjælpe resten af verden.

Selv et enkelt verdensmål kræver samarbejde

For at kunne gøre en forskel for bedre sundhed og trivsel i Danmark og resten af verden kan FN’s ånd om samarbejde være en inspiration. At nedbringe forekomsten af livsstilssygdomme med en tredjedel frem til 2030 kræver fælles indsats af det offentlige, private og videninstitutioner. Dette brede samarbejde skal sikre at det altid er den nyeste viden, de nyeste metoder og de dygtigste folk, der hjælper det enkelte menneske, som ønsker bedre sundhed og trivsel.

Det offentlige arbejder med nye organisationsformer på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger for at hjælpe det enkelte menneske så nært og effektivt som muligt.
De private virksomheder samarbejder for at skabe bedre om mere sammenhængende løsninger til sundhedsprofessionelle og direkte til det enkelte menneske. Inden for dette område opleves der i disse år en klar industridynamik. Danmark har ifølge IRIS Group (2019) en international styrkeposition inden for life science (farma, biotek og medicoteknologi) og samtidig en erhvervsstyrke inden for digitale teknologier.

Adm. direktør Christian Graversen, Welfare Tech siger at ”kombinationen af digital og life science er en meget stærk kombination, når fokus skifter til livsstilssygdomme fordi life science sikrer de bedste løsninger til diagnostik og behandling mens digital sundhed hjælper det enkelte menneske med at mestre sygdommen.”

Videninstitutioner i Danmark er verdensklasse inden for sundhedsforskning, hvilket sikrer viden af bedste klasse til at hjælpe det enkelte menneske. Der er også en stigende tendens til at videninstitutioner samarbejder med offentlige institutioner og private virksomheder for at få viden i spil, for at skabe værdi. Det er en virkelig positiv udvikling.

Kan vi vente 10 år med at handle?

Hvis Danmark er godt med på verdensmålene og de først skal være opfyldt i 2030 kan vi så ikke bare vente med at handle til 2029? Nej, opfyldelse af verdensmål 3 om sundhed og trivsel er en stor opgave, der kræver ny viden, nye samarbejdsformer og ny teknologi. Derfor bør vi engagere os i hvordan hver enkelt organisation kan bidrage til målene og hvilke andre organisationer, der skal samarbejdes med. Welfare Tech er engageret i erhvervs- og innovationssamarbejdet Danish Healthtech, som samler det offentlige, private virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for bedre sundhed. Der er altid plads til flere samarbejdspartnere, der ønsker at bidrage til sundhed og trivsel i Danmark og hele verden.