ConTech Labs pionerprojekter tager udgangspunkt i en konkret forretningsudfordring i byggeriet, der kan løses gennem teknologi, proces og samarbejde. I pionerprojekterne benyttes kendt teknologi, der kan videreudvikles og modnes i markedet. ConTech Lab deler erfaringer og indsigter fra pionerprojekter med hele branchen.

Dataanalyse skal være med til at fremme den grønne omstilling i byggeriet

Et ConTech Lab pionérprojekt samler en bred kreds af aktører fra byggebranchen i bestræbelserne på en fælles indsats for at mindske ressourceforbruget på byggepladsen.

Ibyggeprocessen har forbruget af ressourcer stor indvirkning på klimaaftrykket i form af affald, spild, vand, energi, brændstof og transport. Ser man f.eks. på affald alene, udgør bygge- og anlægsbranchen den største kilde til affald i Danmark. Ifølge den danske affaldsstatistik, bliver der hvert år genereret omkring 5 mio. tons bygge- og anlægsaffald – det svarer til omkring 40 pct. af alt affald i Danmark. Men selvom cirka en tredjedel af al bygge- og anlægsaffald bliver genanvendt, bortskaffes 36 pct. til deponi.

Problemet er, at mange virksomheder ikke ved, hvor og hvordan de skal sætte ind. De mangler et overblik over ressourceforbruget, og en metode til let at indsamle data om deres forbrug. Når entreprenørvirksomheder skal indsamle data til at dokumentere deres ressourceforbrug på byggepladsen, foregår det i øjeblikket manuelt, f.eks. ved at indsamle fakturaer for affaldsmodtagelse, modtage månedlige faktura fra energiforbrug og ved at trække data om energiforbruget på byggepladsen fra Energinet.

Det giver ringe vilkår for at opdage uhensigtsmæssigt ressourceforbrug og reagere på det, og det er således begrænset, hvad manuel aflæsning egentlig bidrager med i forhold til grøn omstilling af byggeriet. Desuden er det tidskrævende og det er svært for byggeledelsen af gennemskue, hvad de kan lære af data.

Mikkel Bredsgaard, projekleder, ConTech Lab Teknologi til at måle energiforbrug er tilgængeligt for branchen – det er sværere at knække nøden i forhold til, hvordan man nedbringer mængden af spild og affald – det kræver både teknologi, indblik i data og nye måder at planlægge og samarbejde i et byggeprojekt.
Mikkel Bredsgaard, projekleder, ConTech Lab

Stiller konkrete byggeprojekter til rådighed

I en bred alliance med entreprenører, vidensinstitutioner og teknologileverandører, og med ekstra støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), har ConTech Lab igangsat et pionérprojekt, der skal teste teknologi og være med til at bygge en fælles dataplatform, der skaber overblik over ressourceforbrug på byggepladsen i realtid, så man kan se, hvor og hvordan man skal sætte ind med ressourceminimerende tiltag. I projektet vil man sikre at resultaterne forankres gennem kravstillelse hos bygherre, i bæredygtighedscertificeringen DGNB og i fremtidige opdateringer af Bygningsreglement. Projektet løber frem til december 2025, og det implementeres på en række byggepladser landet over, blandt andre Ørestad Syd, UN17 Village, Køge Kyst, Broskolen i Årslev på Fyn samt Det Effektive Byggeri i Fredericia.

”Entreprenørvirksomhederne stiller konkrete byggeprojekter til rådighed forskellige steder i Danmark og i forskellige størrelser. På disse byggepladser skal ConTech Lab sammen med partnerne måle ressourceforbrug samt teste reducerende tiltag inden for energi-, vand-, varme- og brændstofforbrug. Vi vil give branchen et fundament for at arbejde helhedsorienteret med ressourcestyring, hvor det bliver lettere at minimere overforbruget. I løbet af efteråret begynder vi at kunne se mønstre i data, og det glæder vi os meget til,” siger Mikkel Bredsgaard, der er projektleder i ConTech Lab.

Kai Kanafani, lektor, BUILD på Aalborg Universitet.Konkrete handlinger for entreprenørerne omfatter blandt andet en bedre håndtering og opbevaring af materialer samt øget genbrug.
Kai Kanafani, lektor, BUILD på Aalborg Universitet

Krav til ændring i planlægning og logistik

Kortlægning af ressourceforbruget på landets byggepladser er et arbejde, der har været i gang i flere år hos BUILD på Aalborg Universitet. Her har lektor Kai Kanafani blandt andet udgivet en analyse i november 2023 med fokus på klimapåvirkningen i bygningers udførelsesfase. Analysen viser, at byggeaffald er dét, der vejer tungest i klimaregnskabet.

Mens energiforbruget kan nedbringes ved at høste lavthængende frugter indenfor energieffektivisering, kræver en reduktion af affaldsmængden i byggeprocessen markante ændringer i måden, hvorpå byggeriets aktører samarbejder og planlægger et byggeri. En anbefaling er blandt andet, at der etableres mere gennemarbejdede projektgrundlag og langvarige kontrakter, der sikrer tidlig inddragelse af relevante parter, kvalitetssikring og gensidig forpligtelse på optimeret byggepladslogistik og minimering af spild.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Skal lære at opsamle data struktureret

”Konkrete handlinger som entreprenørerne kan igangsætte for at nedbringe ressourceforbruget, er blandt andet en bedre håndtering og opbevaring af materialer samt øget genbrug. En radikal tilgang er helt affaldsfrie byggepladser, hvor produktion af plader eller metervarer forsøges omstillet til projektspecifikke mål, som ellers kun kendes fra meget store projekter,” siger Kai Kanafani. Han tilføjer, at en af barriererne for at lykkes med at reducere affald og spild er, at de fleste virksomheder ikke indsamler data på en ensartet og struktureret måde.

Det er blandt andet det ConTech Labs pionérprojekt beskæftiger sig med, og en af samarbejdspartnerne er entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen, hvorfra Joachim Skovbogaard fungerer som processpecialist og projektleder. Han hjælper med at udvælge de byggepladser, der skal indgå i projektet, med selve datadelen og med at skabe sammenlignelighed mellem de forskellige projekter.

Joachim Skovbogaard, Processpecialist, Enemærke & Petersen.Det handler mere om at man ikke kan ændre det man ikke kan måle. Og at ingen virksomheder bruger den her information. Det er vi begyndt på, og det ser ikke så godt ud som man kunne håbe på. Men vi ved det er det samme for vores kollegaer i de andre virksomheder. Nu er vi i gang med en målrettet indsats for at skabe transparens i vores processer med data.
Joachim Skovbogaard, Processpecialist, Enemærke & Petersen.

Identificering af potentialet med data

”Projektet udvikler sig i takt med, at de understøttende teknologier i form af såvel hardware såsom sensorer og software til præsentation af data bliver bedre og bedre. Ressourceforbruget på en byggeplads har været uigennemsigtigt. Det er det, vi laver om på nu. De primære modtagere er i første omgang byggeledelsen, projektchefen og porteføljechefen, men data kan også fint bruges af vores direktør og bestyrelse samt i sidste ende kunderne med henblik på at gøre vores processer synlige og transparente for at kunne træffe bedre beslutninger,” forklarer Joachim Skovbogaard.

Da man begyndte at få bedre data og et mere præcist overblik over energiforbruget på byggepladserne, kunne man pludselig identificere potentialet for besparelser. Det har været et centralt argument for de tiltag, man har iværksat med henblik på at reducere det samlede energiforbrug på tværs af virksomheden.

Skal løftes op på et strategisk niveau skal efterleves

Synlighed, transparens og let dataudveksling er altså alfa og omega for bæredygtighedsindsatsen på en byggeplads. Det nytter ikke, at data ligger i hvert sit regneark eller en isoleret database uden at kunne tale sammen. Hertil kommer udfordringen, at der er mange processer og ressourcestrømme, der stadig slet ikke genererer data.

Det forhold er heldigvis ved at ændre sig, og hvis man f.eks. spørger adm. direktør Ulrik Branner fra SiteHub, der beskæftiger sig med byggepladsdrift, kommer der til stadighed nye målepunkter til i takt med, at øgede bæredygtighedskrav til byggebranchen melder sig på banen.

”Da jeg startede med at arbejde med data hos Enemærke & Petersen, begyndte vi med at kigge på, hvordan vi kunne bruge det til at forbedre vores processer. Efterhånden som vi fik kradset i lakken, blev vi klar over vigtigheden af ikke bare at opsamle og vise data, men også at løfte dem op på et strategisk niveau og ind i beslutningsrum. Vi arbejder nu målrettet med at gøre data fra mange forskellige kilder tilgængelige for byggeledelsen og den øvrige ledelse,” uddyber Joachim Skovbogaard.

Læs det samlede ConTech 2024 Magasin her

Best practice for ressourceeffektivitet

Ved aktivt at dokumentere og offentliggøre data om ressourceanvendelsen, bidrager pionerprojektet ikke blot til branchens vidensbase, men udstyrer også branchen med nødvendige værktøjer til at identificere besparelsesmuligheder og reducere miljøpåvirkningen i byggeprocessen. Resultaterne vil blive anvendt til at fastlægge klare benchmarks og fremme best practice for ressourceeffektivitet på tværs af byggeprojekter, hvilket yderligere vil bidrage til et mere bæredygtigt byggeri. Ved at dele disse indsigter sikres det, at erfaringer ikke kun gavner enkelte projekter, men skaleres til hele branchen.

Tags: , , , ,
Om pionerprojektet

I projektgruppen er

 • MT Højgaard
 • Pihl
 • Aarsleff
 • CG Jensen
 • Enemærke & Petersen
 • BUILD (AAU)
 • Force Technology
 • Molio
 • SiteHub
 • Xtellio

Eksempler på ressourceminimerende tiltag

 • Planlæg samtlige leverancer og indtænk dem i byggepladsplanen for at undgå at skulle flytte materialer.
 • Observer affaldshåndtering med henblik på at identificere og ændre uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med affaldshåndtering.
 • Hvis man logger forbrug og intensitet på materiel på pladsen, har man forudsætninger for at kunne reducere forbrug og tomgangstid.
 • IoT sensorer og automatisk tænd-og-sluk, som reducerer energiforbruget uden for arbejdstid.
 • Dagsrapporter giver overblik over dét, der bliver lavet, og hvor langt byggeriet er nået: De kan bidrage til mere effektiv byggestyring.