Lederen

Michael H. Nielsen. Fotograf: Ricky John Molloy.

Byggeriet kan levere svaret på en bæredygtig fremtid

Danmark kan blive et foregangsland i den bæredygtige omstilling, hvis virksomhederne, politikerne og myndighederne arbejder sammen om at skabe rammerne for et mere bæredygtigt samfund. Og bygge- og anlægsbranchen kan levere konkrete løsninger, når det gælder om at reducere energiforbrug og CO2-udledning. På samme måde kan branchen medvirke, når det gælder om at reducere og nyttiggøre byggeaffald i nye funktioner.

Den nye regering har meldt ambitiøse planer ud i forhold til en grøn og bæredygtig fremtid. Det gælder ikke mindst målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 % frem mod 2030. Det skal ske via en klimalov, der følges op af en klimahandlingsplan. Herudover har regeringen meldt ud, at der skal udarbejdes en national strategi for bæredygtigt byggeri, ligesom der skal udvikles cirkulærer økonomiske forretningsmodeller.

Konkrete bud på bæredygtig udvikling

Bygge- og anlægsbranchen kan bidrage med konkrete løsninger. Det kan fx ske med indsatser på følgende tre områder

1. Energieffektiviseringer og vedvarende energi

Energirenovering i bygninger skal spille en langt større rolle i klima- og energipolitikken. Bygninger står for godt 40 % af vores energiforbrug – heraf alene til opvarmning 34 %. Ved at reducere behovet for energi bliver den grønne omstilling billigere. Nye analyser har vist, at Danmark kan omstille til vedvarende energi i 2050 mellem 120 og 160 mia. kr. billigere, hvis potentialerne for energieffektiviseringer realiseres. Det kræver, at der politisk er forståelse for at realisere potentialerne – og her har byggebranchen en lang række konkrete bud på løsninger, fx at der stilles mål for reduktion af energiforbruget i kommunale bygninger og følges op på målene.

2. Bæredygtigt byggeri

Der er et stort potentiale for CO2-reduktioner ved at bygge mere bæredygtigt. Som det er nu, efterspørges bæredygtigt byggeri desværre kun i begrænset omfang. Efterspørgslen kan øges med en bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet med fokus på totaløkonomi og livscyklusvurderinger. Og så skal der laves miljøvaredeklarationer for byggematerialer, så oplysninger om indlejret CO2 i materialerne kan anvendes ved projektering. Byggeri med lav CO2-belastning pr. kvadratmeter bliver helt sikkert efterspurgt i fremtiden.

3. Cirkulær økonomi

Bygge- og anlægsaffald udgjorde i 2016 33 % af alt affald, hvilket er den største andel blandt brancher i Danmark. 87 % af affaldet genanvendes og nyttiggøres i dag, men det skal nyttiggøres lang bedre. Affald skal anses som et råstof til noget nyt. Det kræver fx ens regler for selektiv nedrivning og ens regler for affaldssortering i hele landet for at skabe et marked for affald. Og så skal der udarbejdes en landsdækkende råstofplan, som sammentænker affald som en ressource på linje med råstoffer fra grusgrave eller råstoffer hentet på havet.
De politiske ambitioner i forhold til den grønne omstilling er høje, så høje at alle brancher og aktører skal involveres. Og vi kommer ikke uden om, at bygge- og anlægsbranchen bliver en af de centrale aktører, når den bæredygtige udvikling skal realiseres.