Sponseret af Velux

Hos VELUX Group mener man, at energieffektivitet og -renovering handler om meget mere end blot at bekæmpe energispild. Det handler også om de mennesker, der opholder sig i vores bygninger. Foto: VELUX.

Bæredygtighed, energioptimering og godt indeklima går hånd i hånd

Klimahandlingsplaner er helt centrale og fylder meget i dagens debat om bæredygtighed. Men de fritager ikke virksomhederne for at løfte deres del af ansvaret, og vurderet samlet set er det ikke kun sund fornuft, men også en god forretning at tænke miljøvenligt.

”Energieffektivitet og -renovering handler om meget mere end blot at bekæmpe energispild. Det handler også om de mennesker, der opholder sig i vores bygninger. Hvis vi energirenoverer med bygningernes sundhed for øje, er den langsigtede renoveringsstrategi nemlig en fantastisk mulighed for at sikre et sundt indeklima – både i de 1,1 mio. danske parcelhuse og i de skoler samt daginstitutioner, hvor tæt på 1 mio. børn og unge dagligt færdes”. Det siger Ingrid Reumert, der er Vice President for kommunikation, bæredygtighed og Public Affairs i VELUX Gruppen.

Her i 2020 vil vi arbejde på ­VELUX Sustainability Strategy 2030. Jeg kan ikke løfte sløret for den endnu, men den vil indeholde klare mål og aktiviteter til fortsat forbedring vores grønne performance
Ingrid Reumert, VELUX Group

Hun føjer til, at indeklimaet endvidere har stor betydning for landets sundhedsudgifter. Usunde bygninger har nemlig markant, negativ indflydelse på beboerne og er et udbredt problem i hele Europa. Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene – Eurofund – er et agentur i Den Europæiske Union, der fokuserer på styring af forskning, indsamling af information og vidensdeling. Her estimerer man, at usunde boliger i EU hvert år koster næsten 194 mia. euro i direkte og indirekte omkostninger i form af sundhedsydelser, sociale tjenester, produktivitetstab, skolefravær etc.

Vi har alle et ansvar

”Overordnet set er forbedret energieffektivitet desuden en sund forretning. Omkostningerne til at skabe de nødvendige forbedringer med henblik på at bringe boligstandarden over hele Europa op til et acceptabelt niveau vil nemlig kunne betales tilbage inden for en periode på 18 måneder. Det betyder, at allerede ét år efter forbedring af den europæiske boligmasse vil 2 ud af hver 3 euro, der blev brugt, være tilbagebetalt. Det må siges at være en god forretning for alle, og derfor mener vi, at energirenovering og sunde boliger skal gå hånd i hånd”, siger Ingrid Reumert videre.

Hun understreger endvidere, at selv om klimahandlingsplaner samt lovgivningsrammerne herfor er helt centrale og fylder meget i dagens debat om bæredygtighed, fritager de ikke virksomhederne for at løfte deres del af ansvaret. Lige siden etableringen i 1965 har VELUX således haft det princip, at virksomheden skulle have en positiv indflydelse på såvel samfundet som menneskers sundhed og velvære. For at efterleve dette har man derfor fokuseret bæredygtighedsindsatsen på de områder, hvor man har en særlig rolle at spille i forhold de udfordringer, samfundet står overfor i dag.

Bæredygtig værdikæde

”VELUX Group har tiltrådt FN’s Global Compact, der er et sæt retningslinjer for virksomheders brug af samfundsansvar, som vi vurderes løbende i årlige bæredygtighedsrapporter. Derudover driver vi vores forretning gennem hele forsyningskæden på en ansvarlig måde i overensstemmelse med vores engagement i FN’s Global Compact principper. Med andre ord har vi en ansvarlig tilgang i hele forsyningskæden og yder dermed et særligt samfundsbidrag til at skabe bedre levevilkår for alle”, siger Ingrid Reumert.

I den forbindelse føjer hun til, at VELUX arbejder med Life Cycle Assessment (LCA) til både at måle og dokumentere virkningen af produkterne lige fra produktion af materialer til daglig brug og bortskaffelse. LCA dokumenterer eksempelvis, at et VELUX ovenlysvindue kan give netto CO2 besparelse set over vinduernes levetid.

Tags: ,
Fokus på hele livscyklussen

VELUX Group udfører ­miljøproduktevaluering (VEPA) og tredjeparts verificerede Miljøvaredeklarationer (EPD) for nye produkter. Efter anmodning fra markedet udvikler man endvidere løbende bæredygtige materialer til brug i alle VELUX produkter, lige som man arbejder intensivt med at optimere energieffektivitet og levetid på ruder for at forbedre energieffektiviteten og mindske CO2 aftrykket fra produkterne.

Med Livscyklusanalyser og værktøjer som Building Information Models (BIM) er det muligt at kvantificere bygningers klimapåvirkning set ud fra et livscyklusperspektiv. F.eks. vil et typisk VELUX vindue have et meget posi­tivt klimaaftryk, hvis man medregner hele livscyklussen. Derfor er det vigtigt at huske alle byggevarernes faser. Hele værdikæden skal fokusere på vigtigheden af at minimere en bygnings klimaaftryk gennem dens levetid.