Ekspertpanel

100 repræsentanter fra byggebranchen har tidligere været samlet til idé- og inspirationsdag i BLOXHUB i København, hvor man i ­samarbejde med Dansk Byggeri, InnoByg og MOLIO, Byggeriets Videnscenter, satte fokus på, hvorledes byggebranchen kan kvalificere strategien således, at visionerne om at løfte digitaliseringsniveauet i bygge- og anlægsbranchen rent faktisk bliver til virkelighed. Foto: BLOXHUB.

Digitalt manifest for fremtidens byggeri

To af grundpillerne for fremtidens byggeri er bæredygtighed og digitalisering. Ingen af dem kan imidlertid stå alene, og den lim, der skal binde dem sammen er data.

Eller rettere sagt fælles adgang til data på tværs af hele byggebranchen. Eksempelvis kræver det høj grad af digitalisering at kunne dokumentere, at man lever op til ambitionerne i FN’s verdensmål for så vidt angår udledning af CO2, lige som det kræver høj grad af digitalisering at håndtere de forskellige byggeprocesser på den mest bæredygtige måde. Først når byggeriet bliver databaseret, er det muligt at fastlægge reelle grænseværdier samt ikke mindst at overholde dem.

Kravene til bæredygtighed ændrer fundamentalt vores byggetradition i bestræbelserne på at nedbringe ressourceforbrug og udledning af CO2
Christina Hvid, administrerende direktør i MOLIO, Byggeriets Videnscenter

”Kravene til bæredygtighed ændrer fundamentalt vores byggetradition i bestræbelserne på at nedbringe ressourceforbrug og udledning af CO2. Derfor har vi brug for en digital spejling af vores byggeprojekter. En digital tvilling i form af en virtuel eller digitalt bygget bygning med tilhørende database, som indeholder al information og dokumentation. Både når det gælder planlægning, udførelse, drift og genanvendelse. Det stiller store krav til branchen, for materialer og konstruktioner skal på et meget tidligt tidspunkt i byggeprocessen vægtes nøje. Det udfordrer i første omgang arkitekten, konstruktøren og ingeniøren, da krav til materialer og byggetekniske løsninger allerede skal besluttes og medtænkes i de tidlige design­faser”, siger Christina Hvid, der er administrerende direktør i MOLIO, Byggeriets Videnscenter.

Byggebranchen er en af de store udledere af CO₂. Et nyt, internationalt samarbejde skal imidlertid arbejde på at få byggebranchen til at genopdage træ som byggemateriale. I samarbejde med en række internationale partnere har Teknologisk Institut nemlig vundet et EU-projekt, Build-in-Wood, med et samlet budget på 75 mil. kr. Det strækker sig over fire år og skal bidrage til øget anvendelsen af træ i etagebyggeri. De i alt 21 partnere i projektet repræsenterer hele værdikæden fra skov til færdigt byggeri. Ud over udvikling af byggesystemer arbejdes der i projektet desuden målrettet med brugerinddragelse og brancheinvolvering, lige som der arbejdes på at øge kendskabet til træhusbyggeri blandt politikere og i samfundet generelt, hvor der er stor mangel på viden og erfaringer. Foto: Henrik Malmgreen.

I samarbejde med Dansk Byggeri, BLOXHUB, InnoByg – BUILD 4.0 samt repræsentanter for COWI, Arkitema, Henning Larsen Architects, NCC, HD Lab, GenieBelt og BIM Object står MOLIO bag et såkaldt Digitalt Manifest, der skal klæde byggebranchen på til den digitale fremtid. Den digitale infrastruktur skal bindes sammen, og for at det kan lykkes, skal der samarbejdes på tværs af byggeriets værdikæde. Samtidig er det vigtigt, at virksomhederne tager aktivt del i processen ved selv at investere i den digitale udvikling. Christina Hvid understreger, at vi ikke som sådan er teknologisk bagud i Danmark, men at byggebranchen er bagud i forhold til produktivitet og udnyttelse af teknologi.

Hun siger videre, at MOLIO et centralt omdrejningspunkt i arbejdet med at få branchen til at samarbejde på tværs af hele værdikæden. Her spiller den digitale tvilling en afgørende rolle for sammensmeltningen af digitalisering og bæredygtighed. Den skal nemlig anvendes som datamodel, hvor alle parametre, herunder bæredygtighedsparametre, er tilgængelige og kan anvendes som grundlag for simulering af miljøbelastninger ved forskellige scenarier. For nylig deltog Christina Hvid på en studietur til Californien sammen med DI Byg og 18 virksomheder. Det var helt tydeligt, at der var tale om en øjenåbner for alle, da man fandt ud af, hvor langt man er kommet andre steder i verden. Derfor er det essentielt, at branchens virksomheder nu selv tager ansvar for at løfte opgaven.

Tags: ,

Ervin Nordahl Haukrogh, markeds- og ­forretningsudviklingsdirektør i COWI.

De langsigtede fordele ved bæredygtigt byggeri er uomtvistelige. Spørgsmålet er så blot, hvorledes vi nemmest når i mål. For mig at se stiller visionen for bæredygtigt byggeri krav om, at byggebranchen i videst mulige omfang kan udveksle viden samt erfaring og arbejde smart sammen på tværs af faggrænser. Det vil sige, at bæredygtighed i høj grad hænger sammen med digitalisering. Når bygherre, arkitekt, ingeniør og entreprenør er tæt forbundet, og arbejder med de samme digitale 3D modeller og projektdata, giver det mulighed for hele tiden at tilpasse de udfordringer, der opstår under udviklingen og opførslen af et byggeri. Dermed kan vi både give plads til kreativiteten, øge kvaliteten og samtidig undgå unødige forsinkelser.

Den digitale synergieffekt er blandt andet en af fordelene ved, at vi har købt Arkitema. Det giver os ikke alene mulighed for både at integrere fælles ressourcer og agere hurtigt. Det betyder også, at vi kan designe smartere f.eks. i forhold til at minimere brugen af materialer i et byggeri – eller udvikle nye og mere bæredygtige koncepter f.eks. i træ, hvor vi nu kan trække på Arkitemas store erfaring fra projekter i Sverige og Norge.

Lars Petersen, adm. direktør i Ennogie.

I fremtidens energiforsyning er det vigtigt at der bliver fokuseret på bidraget fra lokal energiproduktion fremfor central energiproduktion. I et cirkulært perspektiv er der mere fornuft i selv at bruge eksempelvis sin strømproduktion, eller dele den med naboen, fremfor at sende den ud over et centralt net og så købe en vis mængde tilbage.

Teknologien bliver bedre og nemmere at have med at gøre for private forbrugere. Og de politiske vinde peger også i retning af at den lokale produktion giver mening.

På solcelleområdet er udviklingen gået meget i bølger og har været præget af et omskifteligt politisk klima, hvor det har været svært for forbrugerne at gennemskue – og regne med – økonomien. Fremtiden er baseret på større private løsninger, som vores solcelletage, som gør at den enkelte husstand, virksomhed eller boligforening kan dække det samlede forbrug. Det er en klar økonomisk fordel og det eliminerer en masse usikkerhedsmomenter – ex. i forhold til afregningspriser og afgifter.

Tommy Kjær Bundgaard, indehaver og salgschef i Panelbyg.

Fokus på klima er større end nogensinde, og det er et faktum, at bygninger står for helt op til 40% af vores energiforbrug.

Byggebranchen er derfor tvunget til at tænke i nye løsninger for at mindske energiforbruget. Hidtil har løsningen været at anvende tykkere og tykkere isolering, hvilket resulterer i enorme konstruktioner. Det koster effektive kvadratmeter, og dermed betaler bygherren en højere kvadratmeterpris.

Vi stræber også efter smukke, slanke, bygninger og maksimalt lys i vores bygninger, hvilket ikke længere er muligt med de traditionelle isoleringstyper på grund af skærpede krav til isoleringsevnen.

Vi skal være et skridt foran, udfordre de traditionelle isoleringsløsninger og undersøge mulighederne for at anvende nye materialer – fordi det er vejen frem til et mere klimavenligt byggeri, hvor man ikke går på kompromis med udseende og økonomi.

Hos panelbyg.dk anbefaler vi at tænke nye isoleringsmaterialer ind i byggeriet. ­Panelbyg,dk har derfor fokus på nye ­­materialer, der kan optimere isolerings-
værdien – men samtidig bevare den slanke ­konstruktion. Hos panelbyg arbejder vi fortrinsvis med PIR isolering som isolerer 60-80% bedre end traditionel mineraluld og EPS ­(flamingo).

Det Digitale Manifests 5 ­hovedteser

Bedre udnyttelse af digitale værktøjer

Potentialerne ved digitalisering og ny teknologi skal fylde mere på direktionsgangene i byggeriets virksomheder. Der skal arbejdes strategisk med udvikling og anvendelse af ­digitale arbejdsmetoder og ny teknologi på alle niveauer i branchen og i virksomhederne.

Åbne formater og fælles standarder

Alle skal kunne tale sammen på tværs af byggeriet og ud fra de kendte digitale termer. Der skal være et fælles sprog, det vil sige ens definerede begreber, digitale strukturer, ­beskrivelser og egenskaber, som er baseret på internationale ­standarder.

Bedre udnyttelse af data

I dag bruges viden til at træffe en beslutning, som omsættes til data. Men det skal vendes om. Data skal bruges til at skabe viden, og derefter skal der træffes beslutninger. Data skal kunne flyde frit mellem aktører i byggeriet og kunne anvendes af alle parter i byggeriets værdikæde.

Digitale kompetencer til hele værdikæden

Digitalisering og ny teknologi skal tænkes ind i grunduddannelserne, i folkeskolen, på erhvervsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Der er brug for målrettet kompetenceudvikling af aktørerne i branchen.

Mere bæredygtigt byggeri ­gennem digitalisering

Data er grundlaget for viden og indsigt! Det skal bygherrer – offentlige som private – forstå at udnytte. Bygherrer skal insistere på at få data fra projekt og ­produktion stillet til rådighed i en form, der understøtter ­bygningens drift.