Der er mange faldgruber i startup investeringer, men man kan lære at navigere i dem. Det er vigtigt, at man har en investeringsstrategi og at man undersøger forholdene i virksomhederne på den baggrund" - Kenneth Larsen, CEO i Keystones om investeringer i startups.

Fem alternative investeringstyper

Mange danskere har penge stående på en bankbog og det giver negative renter. Der er mange måder at investere sin op-sparing på og undgå de negative renter. Nogle investeringstyper er mere risikable end andre og nogle mere alternative. Ønsker du at bevæge dig væk fra de klassiske investeringsformer får du her hjælp til hvilke investeringstyper, der bedst passer til dig og hvilke du skal fokusere på for at indfri potentialet om mest muligt afkast med mindst mulig risiko.

Tags: ,

1. Ejendomsinvesteringer

Lars Thomsen, Direktør og partner i Imbro A/S om ejendomsinvesteringer

Man kan fastlåse de historisk lave renter igennem en investering i fast ejendom. Da renten, man låner til, er i omegnen af to procent og afkastet uden finansiering typisk ligger på fire til fem procent, kan man i dag tjene penge på at låne penge. Så længe man har sin lejeindtægt, vil investeringen generere et driftsoverskud på cirka ti til 14 procent af den indskudte kapital. Har man sin lejeindtægt har man sin forrentning. Det er risikoen. Forrentningen er ikke at forveksle med udbyttet. Overskuddet anvendes primært til at nedbringe gælden, så har man et stort privat forbrug, så skal man ikke investere i ejendomme. Ønsker man til gengæld at investere sin formue med meget lav risiko og stabilt og sikkert afkast, er en investering i ejendomme det helt rigtige. Afkastet realiseres primært den dag ejendommen sælges. Kan man undvære en formue på en million kroner i ti år, er en ejendomsinvestering den ideelle investering lige nu. Ens formue vil alene på baggrund af lejeindtægten vokse hvert år med mellem ti til 14 procent.

2. Investeringer i bæredygtige investeringer

Kristian Kjer, Medstifter af SDG Invest og Kapitalforvaltningsschef i StockRate om investeringer i bæredygtige investeringer

Forbrugere og investorer ef-terspørger i stigende grad selskaber med et bæredygtigt værdigrundlag og en ansvarlig adfærd. De vil i sti-gende grad købe hos og investere i bæredygtige virksomheder og kræ-ve, at deres pension og anden op-sparing placeres ansvarligt. Ved at placere opsparingen i bæredygtige selskaber, kan man ofte gøre en større forskel end ved at ændre livsvaner. Afkast og bæredygtighed kan fint gå hånd i hånd. Det er en misforstå-else, at man altid går på kompromis med afkastet, ved at investere bæ-redygtigt. Tværtimod – de selskaber som arbejder bæredygtigt og visio-nært, vil blive tilvalgt af både kun-der og investorer. Med tiden vil de udkonkurrere tilsvarende selskaber, der gør en mindre eller ingen indsats. I dag kan alle investere i SDG Invest via deres netbank – helt ned til 10.000 kr. Man kan investe-re frie midler, pensionsopsparing, midler i virksomheden og børne-opsparinger. Som aktieinvestor bør man have en tidshorisont på mini-mum tre til fire år, da aktiekurserne kan svinge meget på kort sigt.

3. Crowlending

Jesper M. Johansen, administrerende direktør i Kameo i Danmark om crowlending

Crowdlending er en ny investe-ringsform, som er vokset kraftigt de senere år i vores nabolande, og vi mener, at turen nu er kommet til Danmark – blandt andet med tanke på den historie, vi her i landet har inden for andelsbevægelse og andel-skasser. Crowdlending betyder, at man som investor låner penge ud til en virksomhed i en vis periode og får renter af sit udlån, og investerings-formen giver privatpersoner og in-vesteringsselskaber mulighed for at investere direkte i lån til ejendomsprojekter og små virksomheder til et højt forventet afkast. Jeg mener, at alle skal have mu-lighed for at investere. Det er gratis at bruge Kameo som investor, og med vores minimums investerings-grænse på 500 kroner åbner vi dø-ren til investering i ejendomspro-jekter og mindre virksomheder for alle. Afkastet ligger på mellem fem og 15 procent med et gennemsnit på 10 procent. Som med alle andre investeringer er der visse risici, der kan påvirkeafkastet. Vores analyse af nye projek-ter er meget grundig, og vi kommu-nikerer projekternes sikkerhed tyde-ligt i hver enkelt projektbeskrivelse med såkaldte risikoklasser. Ved at skabe sig en diversificeret portefølje kan man nedbringe den reelle risiko forbundet med at investere.
Den typiske løbetid både for Ka-meos erhvervs- og ejendomslån er tre til 36 måneder. Låntageren beta-ler renter månedsvis, og dermed får investorerne et kontinuerligt afkast ind på bankkontoen.

4. Boligkøb

Preben Merrild Angelo, CEO i RealMæglerne om boligkøb

Kreditstramningerne er ble-vet skærpet og i dag skal køber lægge fem procent i udbetaling og kun sjældent kan man købe for mere end fire gange husstandsind-komsten. Men har du begge dele på plads, kan du begynde at søge efter bolig – og du kan ovenikøbet være heldig at ende op med et overskud, hvis du sælger din bolig igen. Men det er ikke en enkelt øvel-se at vende huskøb til en profita-bel investering. Men du er et godt stykke af vejen, hvis du tager højde for beliggenheden af din nye bolig. Det er et godt råd i dag, og det vil det også være i 2030. Men det er ikke kun beliggenhed med udsigt ud over hav og sø, der tæller. Det er også beliggenhed i forhold til lokal-planer, infrastruktur, gode skoler og daginstitutioner, støj og forurening. Sammen med størrelsen på huset og de byggetekniske forhold er det de vigtigste parametre. Men det er ikke sikkert, at god beliggenhed i dag, også er det om få år.
Selvom boligejerne fortsat be-taler lejeværdi og grundskyld, skal du hverken betale skat af det, du tjener, eller fradrage det, du taber ved et hussalg som privat. Der er begået tusinde beregninger om det bedst kan betale sig at købe et hus, en brugt Ferrari eller spare op til ratepension. Alt er rigtigt og intet er forkert. Jeg vil dog altid rådgive om at vælge at købe drømmehuset for det er mere praktisk for familien end en ratepension eller en drøm om en Ferrari. Så hav råd til huset. Køb med fornuft. Vælg beliggenhed i forhold til det du vægter og husk at købe på oplyst grundlag i dag og ikke usikre formodninger om flere år. Så kan du både få et godt tag over hovedet og penge på lommen.

5. Investeringer i startups

Kenneth Larsen, CEO i Keystones om investeringer i startups.

Mange analyser peger på, at der er pæne afkast at hente, hvis man får bygget en alsidig por-tefølje af startupinvesteringer. Of-test lægger startupinvestorer både tid og penge i de virksomheder, de bliver medejere af. Derfor er det en stor fordel, hvis man som investor har generel viden og interesse i pro-cessen med at starte en ny virksom-hed, hvilket også gør det nemmere at analysere, om en given investering også kan blive en sund forretning. Jeg vil anbefale, at man kun in-vesterer en lille del af sin formue i startups, da risikoen er særdeles høj. Som ny startupinvestor bør man in-vestere ”små beløb”. Det er et relativt begreb, men man skal kunne tåle at tabe de penge, man investerer i star-tups. En alsidig portefølje af startup investeringer til en værdi af 500.000 kroner kunne være otte investe-ringer til 50.000 kroner og 100.000 kroner i et startup, hvor man selv er aktiv i bestyrelse eller ledelse.
Der er mange faldgruber i startup investeringer, men man kan lære at navigere i dem. Det er vigtigt, at man har en investeringsstrategi og at man undersøger forholdene i virksomhederne på den baggrund.  til at reducere risikoen er at investere i virksomheder, der er screenet på for-hånd eksempelvis i regi af forskellige netværk, acceleratorer og events. Til sidst vil jeg anbefale, at du al-tid investerer sammen med andre rutinerede investorer, så du får man-ge øjne på både potentiale og risici. Hos Keystones arbejder vi efter ovennævnte principper, blandt an-det har vi undervisningsforløb, hvor medlemmerne lærer om værdisæt-ning, investeringsstrategier, due di-ligence og mange andre forhold, der kan hjælpe dig med din startup inve-stor strategi.En metode