Peter Huntley, direktør i Medicoindustrien.

Innovative teknologier til diagnosticering og ­behandling kan effektivisere sundhedsvæsenet

Det danske sundhedsvæsen er udfordret i disse år. Antallet af patienter stiger, da vi lever længere, og vi får flere kroniske sygdomme. Samtidig er sundhedsvæsenet underlagt nogle meget stramme økonomiske vilkår og krav om effektiviseringer. Medicoindustrien arbejder netop for at fremme sammenhæng og effektivitet i sundhedsvæsenet ved hjælp af innovativt medicinsk udstyr, herunder effektive teknologier inden for diagnostik og behandling.

Som leverandører til sundhedsvæsenet kan medicobranchen hjælpe med at lette det pres, som sundhedsvæsenet oplever i disse år. Branchen er højteknologisk og i en rivende udvikling. Nogle af de muligheder, der eksisterer i dag, var svære at forestille sig for bare 5 år siden. Brugen af ny medicoteknologi kan spare ressourcer på hospitalerne, sikre en hurtigere behandling med færre komplikationer, og en bedre recovery på lang sigt. Det betyder, at sundhedsvæsenet får frigjort ressourcer, der er hårdt brug for andre steder.

Udvikling af medicinsk udstyr og teknologi er en cirkulær proces

Udviklingen af fremtidens medicinske udstyr og effektive teknologier er en cirkulær proces, der involverer innovation, regulatoriske forhold, dvs. de lovkrav og regler der gælder på området, og sidst men ikke mindst mulighederne for afsætning af det færdige produkt. De tre forhold er en forudsætning for, at branchen løbende kan tilbyde ny og bedre diagnostik og behandling til borgere og patienter.

De massive fremskridt der er sket i forhold til diagnosticering og behandling i de seneste årtier er i høj grad drevet af innovationen af nye og effektive teknologier. Det gælder blandt andet teknologier, som har gjort det muligt at gå fra meget omfattende åbne operationer, hvor patienterne var indlagt lang tid efter operationen til i dag, hvor en række operationer foretages som dagkirurgi ved hjælp af kikkertudstyr. Dermed spares patienterne for en lang helingsperiode og indlæggelse.

Derfor kan der i rigtig mange situationer spares penge ved at indkøbe produkter og teknologier, som giver besparelser i andre dele af sundhedssektoren, og som gør at patienterne kan beholde deres arbejde og sociale liv. Tag for eksempel den innovative – endnu ikke færdigudviklede – teknologi, der ligger i at analysere blod og screene tidligt for kræft. Hvis kræft dermed kan diagnosticeres meget tidligt og behandles, kan det spare massive beløb i de efterfølgende behandlingsled, og patienten vil alt andet lige få et mindre belastende sygdoms- og behandlingsforløb. Et andet eksempel er, at effektive hjælpemidler som fx stomiposer, blodsukkermålere og høreapparater giver brugerne langt bedre mulighed for at beholde deres arbejde og bidrage til samfundsøkonomien.

Se på den samlede værdiskabelse – ikke kun indkøbsprisen

Små 5 pct. af det samlede driftsbudget til sundhed går til indkøb af medicinsk udstyr, herunder teknologier til diagnosticering og behandling. Besparelser alene på indkøb af medicinsk udstyr kan derfor ikke på sigt ændre på sundhedsvæsenets samlede økonomiske udfordring. Tværtimod kan indkøb af effektive teknologier skabe bedre behandling, øget kvalitet, bedre ressourceudnyttelse og effektiviseringer, som vedrører langt større udgiftsposter i sundhedsvæsenet.

Desværre har virksomhederne ofte svært ved at afsætte innovative, værdiskabende produkter og services til det danske sundhedsvæsen. Det skyldes flere faktorer, herunder at selve driften af sundhedsvæsenet og indkøbet af nye produkter og teknologier oftest betragtes som vidt forskellige opgaver. Man vælger altså ofte udelukkende at se på produktets indkøbspris, og overser dermed at tage den samlede værdiskabelsen over en årrække med i betragtningerne.

Forudsætningen for at høste de økonomiske gevinster og forbedringer i patientbehandlingen er, at indkøb af medicinsk udstyr og innovative teknologier sker med fokus på produktets samlede værdiskabelse i behandlingen. Det er ikke optimalt for hverken behandlingens kvalitet eller effektivitet alene at vurdere nye teknologier på deres indkøbspris. I stedet bør der være fokus på den samlede værdi, produkterne skaber for sundhedsvæsenet og patienten.