Henrik Bank, direktør i Bygherreforeningen

Hvem ejer data…?

Der skal skabes bedre muligheder for, at data kan flyde frit gennem hele byggeriets værdikæde. Ikke mindst så de kan leve videre i løbet af en bygnings livscyklus. Derfor har bygherreforeningen taget initiativ til at anlægge en strategisk indfaldsvinkel til den digitaliseringsproces, branchen netop i disse år undergår.

”Hvis den danske byggebranche skal opnå det optimale udbytte af den digitaliseringsproces, der netop i disse år er i fuld gang, skal data flyde frit gennem hele branchens værdikæde. Det kan umiddelbart lyde enkelt, men er det i virkeligheden ikke. Byggebranchen er nemlig kendetegnet ved at være opdelt i mange forskellige typer af virksomheder, som typisk genererer data i silo- og fagopdelte applikationer”.

Det siger arkitekt og administrerende direktør i 3dbyggeri danmark Tore Hvidegaard, og han føjer til, at det er en udfordring, man kun kender alt for godt til i branchen. Desuden melder sig spørgsmålet om, hvem der ejer data samt, hvem der skal drive de platforme, hvorpå de skal behandles. Desuden skal branchens aktører i fællesskab blive langt bedre til at bygge videre på den digitale viden og erfaring, der opsamles.

Data skal være fælles og tilgængelige

Spørger man bredt ud i branchen, er der ikke nogen tvivl om, at langt de fleste mener, data skal være fælleseje således, at alle har adgang til dem på den nemmest mulige måde. Det mener i hvert fald ingeniør Mads Holten Rasmussen fra rådgivnings- og ingeniørvirksomheden Niras, som ligeledes mener, at der skal arbejdes ud fra en fælles model, der for alvor gør data søgbare.

Han bakkes op af lektor Jan Karlshøj fra Danmarks Tekniske Universitet, DTU, der føjer til, at data ikke blot skal være søgbare, men maskinlæsbare, hvilket vil øge behovet for datamæssig ensartethed. Han er endvidere talsmand for et digitalt materialepas på EU-plan, som han meget gerne ser udvidet til at være globalt. Forudsætningen for, at det lykkes, er imidlertid, at der er en efterspørgsel.

Nu sker der noget på bygherresiden

”Desværre er det langt fra altid tilfældet. Selv bygherrerådgiverne stiller typisk ikke krav hverken til data eller de formater, de bør håndteres i, og dataudveksling via en flad PDF-fil er ganske enkelt ikke godt nok længere”, siger Jan Karlshøj. Heldigvis er der dog ved at ske noget på den front. I december 2020 offentliggjorde Bygherreforeningen nemlig strategien ”Taskforce for digitalisering af byggeriet”.

Undertitlen ”Forpligtelser for topledere i byg- og driftsherreorganisationer og behov for handling fra branchen og det politiske niveau” signalerer med al tydelighed, at man mener budskabet alvorligt. Direktør i Bygherreforeningen, Henrik Bang, fortæller, at man I efteråret 2021 havde en samling, hvor deltagerne i taskforcen mødtes for at diskutere de foreløbige erfaringer.

Strategien skal være fundamentet

”I vores arbejde har vi helt klart lagt vægt på den strategiske frem for den teknologiske indfaldsvinkel. Ikke fordi teknologi som sådan ikke er væsentlig, men fordi afsættet i processen skal være det strategiske fundament for den vidensdeling, der er så nødvendig. Vi skal som bygherrer ganske enkelt blive bedre til at stille både mere væsentlige og mere intelligente spørgsmål til såvel rådgivere som entreprenører”, siger Henrik Bang.

I sidste ende betyder det strategiske fokus derfor, at der faktisk også kommer mere fokus på teknologien, idet Henrik Bang understreger vigtigheden af at tiltrække kompetente medarbejderressourcer, der har blik for så at sige at kunne gennemskue leverandørernes salgssnak. Markedet er nemlig meget ugennemsigtigt, hvilket betyder at løfterne langt fra altid indfries, mener han.

Bliver bedre til at vælge leverandør

”Både som bygherrer og driftsherrer skal vi blive bedre til at screene markedet for de løsninger, der byder på den systemunderstøttelse, vi har brug for og som opfylder vores krav til at kunne håndtere data lige fra projektering over opførelse og videre ud mod drift samt vedligehold, herunder håndering af forsyningsdata samt driftsovervågning”, siger Henrik Bang videre, som på det punkt dog savner bedre samspil mellem de forskellige løsninger og systemer.

Tankesættet om, at data skal leve langt ud over selve opførelsesfasen, bakkes op af Marius Møller, der er ejendomsdirektør i PensionDanmark. Her både opfører og efterfølgende driver man såvel beboelses- som erhvervsejendomme, hvorfor man ifølge direktøren har en klar interesse i at have styr på data – ikke bare gennem hele byggeriets værdikæde, men altså også efterfølgende.

Hele vejen fra byggefase til drift

”Data skal helt klart være med til både at give bedre projekter og give bedre drift. Derfor er det helt normalt, at vi stiller krav om, at projektering skal ske digitalt på en platform, der kan bære data hele vejen igennem processen”, siger Marius Møller. Hos PensionDanmark har man altså stort fokus på et projekts BIM-dimensioner med henblik på at data understøtter driften.

Marius Møller bakker ligeledes op om, at data skal kunne deles med f.eks. en domicilejer, og samen med Henrik Bang fra Bygherreforeningen ser han endvidere store muligheder i det at kunne arbejde med en såkaldt digital tvilling af en bygning, hvor byggedata spiller sammen med sensorteknologi, der løbende monitorerer dens tilstand. Alt sammen med det formål at blive klogere samt at kunne reducere de løbende omkostninger og servicere lejerne bedre.

Tags:
Sådan arbejder taskforcen

Den digitale taskforce har 13 topledere, der repræsenterer en bredt sammensat kreds lige fra boligselskaber over ejendomsforvaltere til offentlige myndigheder, såvel statslige som kommunale. Taskforcen har primært koncentreret sig om:

  • Det strategiske fundament.
  • Nytænkning af værdikæden.
  • Samtænkning af byggeri og drift.
  • Bæredygtighed i brancheperspektiv.

På baggrund af tematiserede diskussioner har taskforcen formuleret en række anbefalinger. For at sikre at disse fører til den ønskede transformation har deltagerne valgt at forpligte sig til hver især at arbejde for anbefalingerne i deres egne organisationer. Ved at forpligte sig til at arbejde for anbefalingerne er det ønsket, at de kan sætte gang i den digitale transformation samt, at andre byg- og driftsherrer vil følge deres eksempel. Derudover opfordres til, at øvrige aktører i branchen og på det politiske niveau lader sig inspirere.

Bæredygtighedsdata skal flyde frit

Det at bygge bæredygtigt er i dag et strategisk indsatsområde for byggebranchen. Men det er ikke nok blot at sige, man bygger bæredygtigt. Et bæredygtigt byggeri skal naturligvis kunne dokumenteres, og i den sammenhæng spiller LCA-værktøjer (Life Cycle Assesment) en vigtig rolle. Udfordringen er imidlertid at gøre dem så tilgængelige og enkle at anvende, at de ikke besværliggør de daglige processer.

Det mener arkitekt og administrerende direktør i 3dbyggeri danmark Tore Hvidegaard, der understreger, at det især er vigtigt i en tid, hvor byggebranchen står overfor en gennemgribende digitaliseringsproces – en proces, der ikke blot skal være med til gøre byggeriets værdikæde mere smidig og effektiv, men også være med til give bedre kvalitet i de danske byggeprojekter.

“I takt med at byggebranchen digitaliseres, bliver den mere og mere datadreven. Det er rigtig fint, men det er lige præcis i den kontekst, vi må sikre os, at de samme data ikke skal indtastes flere gange samt, at de værktøjer, vi skal anvende fremadrettet, understøtter alle led i værdikæden”, siger Tore Hvidegaard. Det kræver et åbent samarbejdsmiljø, men det kommer ikke af sig selv.

Digitaliseringsprocessen ér i fuld gang i byggebranchen, men sammenlignet med så mange andre brancher er den i høj grad opdelt i adskilte og fagspecifikke siloer. På tværs af værdikæden er det en stor udfordring, der i det daglige betyder, at data ofte skal genindtastes for at komme videre til næste led i kæden.