Sponsoreret af Saint-Gobain

Off-site produktion er det nye sort i byggebranchen, og Saint-Gobain, der er global aktør inden for produktion af byggematerialer og byggesystemer, har allerede taget ideen til sig.

Nu skal byggematerialerne produceres efter mål

Off-site produktion er det nye sort i byggebranchen, og Saint-Gobain, der er global aktør inden for produktion af byggematerialer og byggesystemer, har allerede taget ideen til sig. Også i Danmark, hvor man nu har lanceret konceptet Material at Hand. Det betyder projektering, opmåling og levering af gipsvægge produceret efter mål på rette sted og tid.

Construction Technology handler ikke kun om at bygge smartere og mere effektivt. Det handler også om at bygge mere cirkulært og bæredygtigt. Men i virkeligheden hænger tingene sammen, for når en proces optimeres, opstår der ofte en helt naturlig følgevirkning, f.eks. i form af mindre spild. Det har man erfaret hos Saint-Gobain, der er en af verdens førende leverandører af byggematerialer og -systemer.

Et af kernesystemerne er gipsvægge i en lang række forskellige varianter. Det er imidlertid de færreste, der tænker på, at når byggeriet står færdigt, og gipspladerne er monteret, er mellem 20 og 30 pct. af de leverede plader skåret fra til spild. På et stort byggeri bliver det til ganske meget, og yderligere skal man regne med, at der også er et væsentligt spild i forbindelse med opsætning af de stålskeletter, der bærer pladerne.

Spildet reduceres markant

”På nordisk plan har vi indsamlet data, der dokumenterer spildet, og vi besluttede os for at gøre noget ved det. Så i 2009 gik vi for alvor i gang med at arbejde med off-site produktion”, fortæller Per Stabell Monby, der er salgsdirektør i Saint-Gobain Denmark A/S. Den model, der anvendes, går ud på man færdigprojekterer og vægtypeoptimerer samt skærer plader og stållægter i de rigtige længder.

”Desuden opmåler vi byggeriet ved hjælp af laser, optimerer selve byggepladsen, lige som vi pakker plader og stållægter i samlesæt til den lokation, hvor materialerne skal anvendes. Endvidere sørger vi for levering på lokationen som ønsket”, fortæller Per Stabell Monby videre. Konceptet kalder Saint-Gobain for Material at Hand, og det er klart, at når såvel gipsplader som stålskeletter lidt populært sagt skal passe som hånd i handske ved levering på byggepladsen, stiller det krav til forsyningskæden.

I dag kommer vi tidligere ind i byggeriet, hvilket naturligvis stiller krav til et fælles, digitalt datagrundlag, men der er ikke nogen tvivl om, at en tættere integration byggeriets parter imellem også giver fordele på en lang række områder.
Per Stabell Monby, salgsdirektør i Saint-Gobain Denmark A/S

Højere grad af rådgivning

Saint-Gobain er international aktør, og Per Stabell Monby fortæller, at der naturligvis er forskel på byggetraditionerne i de lande, man opererer i. Grundlæggende handler Material at Hand dog om, at de faktiske dimensioner på plader og stålskeletter skal kendes langt tidligere i byggeprocessen, end tilfældet er i dag og formidles til materialeleverandøren inden, lastbilen kører ud ad porten.

”Det er imidlertid væsentligt at understrege, at Material at Hand handler om meget mere end blot længde og bredde. Det handler også om, at vi som leverandør står for færdigprojektering og i tæt samarbejde med entreprenøren koordinerer byggelogistikken”, forklarer Per Stabell Monby videre. Der findes nemlig rigtig mange forskellige typer af gipsplader med lige så mange forskellige produktkarakteristika.

Mere smidigt arbejdsflow

Det betyder helt konkret, at når arkitekten har beskrevet placeringen af en væg og dennes bygningsfysiske egenskaber, overtager Saint-Gobain projekteringen, vælger den bedst egnede plade, producerer den efter arkitektens angivelser og sørger for levering efter aftale med byggepladslederen. Det reducerer endvidere kompleksiteten i processen og giver et langt lettere samt mere smidigt arbejdsflow.

Per Stabell Monby fortæller, at der i virkeligheden ikke er så meget revolutionerende nyt i konceptet. Allerede for 20-25 år siden industrialiserede man produktionen af beton-
elementer på samme måde, men nu er tiden altså moden til, at skridtet også tages andre steder i byggeprocessen. Han er ikke i tvivl om, at digitaliseringen af byggebranchen i høj grad har været med til at fremme den udvikling.

Forbedret arbejdsmiljø

”I dag kommer vi tidligere ind i byggeriet, hvilket naturligvis stiller krav til et fælles, digitalt datagrundlag, men der er ikke nogen tvivl om, at en tættere integration byggeriets parter imellem også giver fordele på en lang række områder”, siger Per Stabell Monby. Ud over mindre spild og mere smidige processer fremhæver han desuden, at arbejdsmiljøet på byggepladsen tydeligvis bliver bedre. Helt konkret i form af færre ulykker i forbindelse med tilskæring.

Afsluttende fortæller han, at man er i blandt andet Sverige og Holland er endnu længere fremme med såvel konceptet Material at Hand som andre former for procesoptimering og, at man nu for alvor skal til at kigge på, hvorledes den opsamlede viden kan overføres til danske forhold. Potentialet er nemlig slet ikke udnyttet fuldt ud endnu, og grundlæggende skal branchen til at tænke helt anderledes, mener Per Stabell Monby.

Material at Hand går ud på Saint-Gobain færdigprojekterer og vægtypeoptimerer samt skærer plader og stållægter i de rigtige længder. Endvidere sørger man for levering på lokationen som ønsket.

Off-site produktion vil vokse eksplosivt

The next normal in construction” er titlen på en rapport, som konsulenthuset McKinsey & Company udgav i sommeren 2020. Undertitlen er ”How disruption is reshaping the world’s largest ecosystem”, og rapporten indikerer med al tydelighed, hvorledes bygge- og ejendomsbranchen halter langt efter stort set alle andre brancher, når det gælder fremsynethed i form af blandt andet digitalisering.

Material at Hand handler om meget mere end blot længde og bredde. Det handler også om, at vi som leverandør står for færdigprojektering og i tæt samarbejde med hovedentreprenøren koordinerer byggelogistikken.
Per Stabell Monby, salgsdirektør i Saint-Gobain Denmark A/S

På trods af, at det er en industri, der tegner sig for mere end 10 pct. af det globale bruttonationalprodukt, er det samtidig en industri, der vækster mindre end gennemsnittet og direkte underperformer i forhold til det, man kunne forvente. En af årsagerne er ifølge rapporten, at det er en fragmenteret og kompleks verden med meget branchespecifikke behov for teknologiløsninger og deraf følgende ringe grad af standardisering.

Hele branchen vil blive ændret

Rapporten fra McKinsey beskriver en række af de områder, hvor det ganske enkelt er nødvendigt, at samspillet i byggebranchen så at sige gennemgår en modernisering. En af de mest interessante konklusioner er, at det forudses, at næsten halvdelen svarende til 40-45 pct. af omsætningen i branchen så at sige vil skifte hænder og øge værdien i værdikæden samt påvirke alle aktører i denne.

Et af de områder, der vil påvirke branchen mest, er off-site produktion som ifølge McKinsey lige nu udviser eksplosiv vækst. Fra at være stort set ikke eksisterende vil det fremadrettet komme til at udgøre mellem 20 og 30 pct. af den samlede omsætning i byggebranchen. Den naturlige konsekvens er, at det vil få gennemgribende betydning for økonomien på tværs af alle aktører.

Tags: , , , , ,
Helt nye forretningsmodeller

Saint-Gobain er gået aktivt ind i konceptet Material at Hand velvidende, at det faktisk vil betyde en nedgang i virksomhedens salg af gipsplader på i omegnen 15-20 pct. Det skyldes ganske enkelt, at når spildet mindskes, skal der anvendes færre kvadratmeter gipsplader til det pågældende byggeri på byggepladsen.

Det betyder, at Saint-Gobain er nødt til at tænke i nye forretningsmodeller med henblik på at hente det tabte provenu hjem. Ifølge salgsdirektør Per Stabell Monby er det imidlertid en udfordring, der kommer til at gælde mange andre steder i byggebranchen. Tættere integration og mere smidige processer vil alt andet lige flytte omsætning over mod mere bløde serviceydelser såsom anlægskvantificering, projekt optimering, færdigprojektering, logistik løsninger osv. mener Per Stabell Monby.